تماس با ما


هدف ما در ویکیهاو ارائهی مطالب دقیق و قابلاطمینانی است که برای خوانندگان ما جذاب بوده و نیازهای اطلاعاتی و عاطفی آنها را برآورده کند. اگر در مورد ویکیهاو سوالی داری و یا نیاز به کمک داری، لطفاً از طریق یکی از روشهای زیر با ما تماس بگیر.

سوالهای عمومی و راهنما

درصورت داشتن هرسوال عمومی دیگر درمورد ویکیها لطفاً ایمیل ارسال کن wiki@wikihow.com.
تبلیغکنندگان, لطفاً تماس بگیر: ads@wikihow.com

آدرس پستی

wikiHow, Inc.
530 Lytton Avenue, 2nd Floor
Palo Alto, CA 94301

مطبوعات و سوالات رسانهای

ایمیل media@wikihow.com
بازنشر

اگر تمایل به بازنشر یکی از مقالههای ویکیهاو داری یا میخواهی از عکسهای ویکیهاو در وبسایت یا انتشارات دیگری استفاده کنی، لطفاً درخواست خود را همراه اطلاعات خواسته شده در زیر و با موضوع “Republication request” (درخواست بازنشر) به آدرس wiki@wikihow.com ارسال کن.

کدام مقاله (ها) یا عکس (ها) را میخواهی منتشر کنی
قصد داری محتوای ما را کجا بازنشر کنی ( اگر یک وبسایت است، لطفاً لینک آن را بنویس)
هر اطلاعات دیگری که باید درمورد این درخواست بدانیم

رابط انجمن

درخصوص سوالات مربوطبه انجمن ویکیهاو، لطفاً با wikihowfarsipm@gmail.com تماس بگیر