رادیان و درجه، هر دو واحدهای اندازه‌گیری زاویه هستند. هر دایره از رادیان تشکیل شده که معادل °۳۶۰ است؛ در واقع این دو مقدار نشان‌دهنده‌ی «یک دور کامل» حرکت دور یک دایره هستند. بنابراین، رادیان به‌معنای حرکت دور یک دایره به‌اندازه‌ی °۱۸۰ است پس ضریب تبدیل رادیان به درجه است. برای تبدیل رادیان به درجه، مقدار رادیان را در ضرب کن. این مقاله روش کامل این تبدیل را به‌همراه چند مثال آموزش می‌دهد.

مراحل

 1. 1
  π رادیان معادل ۱۸۰ درجه است. قبل از شروع محاسبه، باید بدانی یک π رادیان برابر با °۱۸۰ و معادل نصف محیط یک دایره است. این موضوع از این جهت دارای اهمیت است که از به عنوان مقدار ثابت در محاسبه استفاده می‌شود، چون یک رادیان برابر با درجه است. [۱]
 2. 2
  برای تبدیل رادیان به درجه، مقدار رادیان را در ضرب کن. به همین سادگی تبدیل انجام می‌شود. به‌عنوان مثال برای تبدیل رادیان به درجه، این مقدار را در ضرب و در صورت نیاز، ساده کن. مراحل این تبدیل، به شکل زیر است: [۲]
  • π/۱۲ x ۱۸۰/π =
  • ۱۸۰π/۱۲π ÷ ۱۲π/۱۲π =
  • ۱۵°
  • π/۱۲ radians = ۱۵°
 3. 3
  با حل چند مسئله، روش این تبدیل را تمرین کن. اگر می‌خواهی به این روش مسلط شوی، با حل چند مثال، مقادیر مختلف رادیان را به درجه تبدیل کن. در اینجا چند نمونه آمده که می‌توانی انجام دهی:
  • مثال-۱: ۱/۳π radians = π/۳ x ۱۸۰/π = ۱۸۰π/۳π ÷ ۳π/۳π = ۶۰°
  • مثال-۲: ۷/۴π radians = ۷π/۴ x ۱۸۰/π = ۱۲۶۰π/۴π ÷ ۴π/۴π = ۳۱۵°
  • مثال-۳: ۱/۲π radians = π /۲ x ۱۸۰/π = ۱۸۰π /۲π ÷ ۲π/۲π = ۹۰°
 4. 4
  توجه داشته باش که «رادیان» با «π رادیان» فرق می‌کند. در واقع ۲π رادیان معادل با ۲ رادیان نیست. همان‌طور که می‌دانی، ۲π رادیان برابر با ۳۶۰ درجه است، اما برای اینکه بدانی ۲ رادیان معادل با چند درجه است، باید ۲ × ۱۸۰/π را محاسبه کنی که معادل با π/۳۶۰ یا °۱۱۴/۵ است. اگر از π رادیان در محاسبات استفاده نشود، طبیعتاً مقدار π از صورت و مخرج حذف نخواهد شد و پاسخ متفاوتی به‌ دست می‌آید.[۳]

نکات

 • موقع انجام محاسبه، پی را به صورت نماد نشان بده، نه مقدار اعشاری‌، تا به‌راحتی قابل حذف باشد.
 • اغلب ماشین‌حساب‌های نموداری دارای فانکشن تبدیل واحد یا امکان نصب برنامه برای انجام این نوع محاسبات هستند. می‌توانی از معلم ریاضی‌ات بپرسی که آیا ماشین‌حسابت چنین تابعی دارد یا خیر.

چیزهایی که نیاز داری

 • خودکار یا مداد
 • کاغذ
 • ماشین‌حساب

مقالات مرتبط ویکی‌هاو

میلی‌ لیتر (mL) را به گرم (g) تبدیل کنیممیلی‌ لیتر (mL) را به گرم (g) تبدیل کنیم
متر مربع را حساب کنیممتر مربع را حساب کنیم
تخفیف را محاسبه کنیمتخفیف را محاسبه کنیم
حجم را بر مبنای لیتر محاسبه کنیمحجم را بر مبنای لیتر محاسبه کنیم
به سوال حالت چطور است، جواب بدهیمبه سوال حالت چطور است، جواب بدهیم
قطر یک دایره را محاسبه کنیمقطر یک دایره را محاسبه کنیم
برچسب بسازیم
ایمیل های قدیمی را در Gmail‌ پیدا کنیمایمیل های قدیمی را در Gmail‌ پیدا کنیم
کیلووات ساعت را محاسبه کنیمکیلووات ساعت را محاسبه کنیم
گرم را به مول تبدیل کنیمگرم را به مول تبدیل کنیم
مرکز یک دایره را پیدا کنیممرکز یک دایره را پیدا کنیم
شیب یک خط را محاسبه کنیمشیب یک خط را محاسبه کنیم
درباره خودمان بنویسیمدرباره خودمان بنویسیم
عرض از مبدأ را پیدا کنیمعرض از مبدأ را پیدا کنیم

در مورد ویکی‌هاو

ویکی‌هاو مانند ویکی‌پدیا یک “ویکی” است. بنابراین بسیاری از مقالات ما با مشارکت افراد متعددی نوشته شده‌اند. برای خلق این مقاله، 14 نفر، بعضاً ناشناس، کار کردند تا ویرایشش کنند و به مرور زمان بهبودش دهند. این مقاله ۶۸٬۱۲۳بار مشاهده شده است.
از این صفحه ۶۸٬۱۲۳بار بازدید شده‌است.

آیا این مقاله کمکتان کرد؟