این ویکی‌هاو به تو یاد می‌دهد که چگونه در کامپیوتر‌های ویندوز یا مک علامت تیک (✓) را در سند Word وارد کنی. برنامه‌ی Microsoft Word یک منوی داخلی برای نماد‌ها دارد که معمولاً علامت تیک در این منو موجود است. با‌این‌وجود اگر علامت تیک در این منو نبود می‌توانی از منوی نماد‌های کامیپوتر نیز استفاده کنی.

روش 1
روش 1 از 4:

با استفاده از Word در ویندوز

 1. 1
  سند Microsoft Word مورد‌نظرت را باز کن. روی سند Word مورد نظر دو بار کلیک کن تا باز شود.
  • اگر می‌خواهی یک سند Word جدید ایجاد کنی، روی آیکون برنامه‌ی Word دو بار کلیک کن و سپس در صفحه‌ی اصلی روی Blank document (سند خالی) کلیک کن.
 2. 2
  محلی برای وارد کردن علامت تیک انتخاب کن. به قسمتی از صفحه که می‌خواهی علامت تیک را وارد کنی برو و کلیک کن. باید بتوانی نشانگر چشمک‌زن ماوس را آنجا ببینی.
 3. 3
  روی زبانه‌ی Insert (درج‌کردن) کلیک کن. این گزینه داخل نوار آبی رنگ بالای پنجره‌ی Word قرار دارد.
 4. 4
  روی Symbol (نماد‌) کلیک کن. این گزینه همان نماد امگا (Ω) است که در سمت راست نوار‌ابزار Insert (درج) قرار گرفته است. با انجام این کار یک منوی کشویی نمایش داده می‌شود.
 5. 5
  روی آیکون " علامت تیک " کلیک کن. این علامت را معمولاً می‌توانی در منوی کشویی Symbols (نماد‌ها) پیدا کنی. با انجام این کار، علامت تیک در سند Word و جایی که نشانگر چشمک‌زن ماوس قرار دارد درج می‌شود.
 6. 6
  اگر علامت تیک در منوی کشویی نبود، آن را پیدا کن. اگر علامت تیک را بین نماد‌های منوی کشویی Symbol (نماد) پیدا نکردی، مطابق مراحل زیر عمل کن:
  • روی ...More Symbols (نماد‌های بیشتر) کلیک کن.
  • روی کادر متنی "Font" (قلم) کلیک کن.
  • عبارت wingdings 2 را تایپ کن و کلید Enter (ورود) را فشار بده.
  • به پایین صفحه برو تا علامت تیک را پیدا کنی و روی آن کلیک کن.
  • روی Insert (درج کردن) کلیک کن.
روش 2
روش 2 از 4:

با استفاده از Word در مک

 1. 1
  سند Microsoft Word مورد‌نظرت را باز کن. روی آن سند Word موردنظر دو بار کلیک کن تا باز شود.
  • اگر می‌خواهی یک سند جدید ایجاد کنی، برنامه‌ی Word را از پوشه‌ی برنامه‌ها انتخاب کن و روی File کلیک کن، سپس روی گزینه‌ی New Document (سند جدید) کلیک کن.
 2. 2
  محلی برای وارد کردن علامت تیک انتخاب کن. به قسمتی از صفحه که می‌خواهی علامت تیک را وارد کنی برو و کلیک کن. باید بتوانی نشانگر چشمک‌زن ماوس را آنجا ببینی.
 3. 3
  در نوار منو روی Insert (درج) کلیک کن. این نوار منو در بالای صفحه‌نمایش مک قرار دارد. با انجام این کار، یک منوی کشویی نمایش داده می‌شود.
  • نوار منوی Insert (درج) با زبانه‌ی Insert (درج) که در بالای پنچره‌ی Word قرار دارد متفاوت است.
 4. 4
  روی Advanced Symbol (نماد پیشرفته) کلیک کن. این گزینه داخل منوی کشویی قرار دارد. با انجام این کار پنجره‌ی نماد‌ها باز می‌شود.[۱]
 5. 5
  روی زبانه‌ی Symbols (نماد‌ها) کلیک کن. این گزینه در قسمت بالای پنجره‌ی نماد‌ها قرار دارد.
 6. 6
  روی آیکون " علامت تیک " کلیک کن. بین نماد‌های موجود بگرد تا علامت تیک را پیدا کنی، سپس روی آن کلیک کن.
  • اگر نمی‌توانی علامت تیک را پیدا کنی، روی "Font" (قلم) در منوی کشویی کلیک کن، به پایین صفحه برو، Wingdings 2 را انتخاب کن و بعد دنبال علامت تیک بگرد.
 7. 7
  روی Insert (درج) کلیک کن. این گزینه در پایین پنجره قرار دارد. با انجام این کار، علامت تیک در سند Word و جایی که نشانگر چشمک‌زن ماوس قرار دارد درج می‌شود.
روش 3
روش 3 از 4:

با استفاده از Character Map (نقشه‌ی کاراکتر‌ها) در ویندوز

 1. 1
  منوی شروع را باز کن. روی لوگوی ویندوز که گوشه‌ی سمت چپ و پایین صفحه‌ قرار دارد کلیک کن. با انجام این کار منوی Start (شروع) باز خواهد شد.
 2. 2
  عبارت character map (نقشه‌ی کاراکتر‌ها) را تایپ کن. با انجام این کار کامپیوتر دنبال برنامه‌ی Character Map (نقشه‌ی کاراکتر‌ها) خواهد گشت.
 3. 3
  روی Character Map (نقشه‌ی کاراکتر‌ها) کلیک کن. این برنامه در قسمت بالای منوی Start (شروع) قرار دارد. با کلیک روی این گزینه، پنجره‌ی Character Map (نقشه‌ی کاراکتر‌ها) باز خواهد شد.
 4. 4
  روی منوی کشویی "Font" (قلم) کلیک کن. این منو در قسمت بالای پنجره‌ی Character Map (نقشه‌ی کاراکتر‌ها) قرار دارد.
 5. 5
  به پایین منو برو و روی Wingdings 2 کلیک کن. این گزینه داخل منوی کشویی "Font" (قلم) قرار دارد، ولی احتمالاً باید برای پیدا کردن آن تا پایین صفحه بروی.
 6. 6
  آیکون علامت تیک را انتخاب کن. از ردیف سوم نماد‌ها، روی کلیک کن و سپس روی دکمه‌ی Select (انتخاب) که در پایین پنجره‌ی Character Map (نقشه‌ی کاراکتر‌ها) قرار دارد کلیک کن.
 7. 7
  روی Copy کلیک کن. این دکمه در پایین پنجره‌ی Character Map (نقشه‌ی کاراکتر‌ها) قرار دارد. با انجام این کار علامت تیک کپی می‌شود.
 8. 8
  سند Microsoft Word مورد‌نظرت را باز کن. روی آن سند Word موردنظر دوبار کلیک کن تا باز شود.
  • اگر می‌خواهی یک سند Word جدید ایجاد کنی، روی آیکون برنامه‌ی Word دو بار کلیک کن و سپس در صفحه‌ی اصلی روی Blank document (سند خالی) کلیک کن.
 9. 9
  محلی برای اضافه کردن علامت تیک انتخاب کن. به قسمتی از صفحه که می‌خواهی علامت تیک را اضافه کنی برو و کلیک کن. باید بتوانی نشانگر چشمک‌زن ماوس را آنجا ببینی.
 10. 10
  علامت کپی شده را الصاق کن. کلید‌های Ctrl+V را فشار بده تا الصاق انجام شود. حالا می‌توانی علامت تیک را در سند Word مشاهده کنی.
روش 4
روش 4 از 4:

با استفاده از منوی نماد‌ها در مک

 1. 1
  سند Microsoft Word مورد‌نظرت را باز کن. روی آن سند Word که می‌خواهی در آن علامت تیک را اضافه کنی دو بار کلیک کن تا باز شود.
  • اگر می‌خواهی یک سند جدید ایجاد کنی، برنامه‌ی Word را از پوشه‌ی برنامه‌ها انتخاب کن و روی File کلیک کن، سپس روی گزینه‌ی New Document (سند جدید) کلیک کن.
 2. 2
  محلی برای اضافه کردن علامت تیک انتخاب کن. به قسمتی از صفحه که می‌خواهی علامت تیک را اضافه کنی برو و کلیک کن. باید بتوانی نشانگر چشمک‌زن ماوس را آنجا ببینی.
 3. 3
  روی Edit (ویرایش) کلیک کن. این منو در بالای صفحه‌ قرار دارد. با کلیک روی آن یک منوی کشویی نمایش داده می‌شود.
 4. 4
  روی Emoji & Symbols (نمادها و شکلک‌ها) کلیک کن. این گزینه در قسمت پایین منوی کشویی Edit (ویرایش) قرار دارد. با انجام این کار پنجره‌ی Character Viewer (نمایشگر کاراکتر‌ها) باز می‌شود.
 5. 5
  روی گزینه‌ی Bullets/Stars (نقطه‌ها و ستاره‌ها) کلیک کن. این گزینه در ستون سمت چپ پنجره‌ی Character Viewer (نمایشگر کاراکتر‌ها) قرار دارد.[۲]
  • ممکن است لازم باشد قبل از انجام این کار ابتدا روی آیکون "Expand" (توسعه دادن)، که یک آیکون جعبه شکل در گوشه‌ی سمت راست و بالای پنجره است کلیک کنی.
 6. 6
  علامت تیک را پیدا کن. در قسمت وسط این پنجره می‌توانی علامت‌های تیک مختلفی پیدا کنی.
 7. 7
  روی علامت تیک دو بار کلیک کن. با انجام این کار علامت تیک در سند Word و جایی که نشانگر چشمک‌زن ماوس قرار دارد درج می‌شود.

نکات

 • در مک می‌توانی علامت تیک را با استفاده از کلید‌های میان‌بر Option+V نیز درج کنی.
 • بعد از اینکه یک علامت تیک را درج کردی، می‌توانی با فشار دادن کلید‌های Ctrl+C (در ویندوز) یا Command+C (در مک) آن را کپی کرده و در هر جایی که می‌خواهی الصاق کنی.

هشدارها

 • ممکن است بعضی از برنامه‌ها نتوانند علامت تیک را به‌درستی نمایش دهند.

مقالات مرتبط ویکی‌هاو

با استفاده از عکس به‌راحتی شخصی را جستجو و پیدا کنیمبا استفاده از عکس به‌راحتی شخصی را جستجو و پیدا کنیم
در HTML یک فاصله ایجاد کنیم
اندازه‌ی یک فایل JPEG را تغییر بدهیمچگونه اندازه‌ی یک فایل JPEG را تغییر بدهیم
پروفایل اسنپ‌چت را ببینیمپروفایل اسنپ‌چت را ببینیم
در Command Prompt پوشه‌ی فعال را تغییر دهیمدر Command Prompt پوشه‌ی فعال را تغییر دهیم
افراد را وادار کنیم به پیام ما جواب دهندافراد را وادار کنیم به پیام ما جواب دهند
از اینستاگرام موزیک دانلود کنیمدانلود آهنگ از اینستاگرام
به فایل‌های PDF عکس اضافه کنیمبه فایل‌های PDF عکس اضافه کنیم
به صورت خصوصی تماس بگیریمبه صورت خصوصی تماس بگیریم
در فایل‌های PDF تایپ کنیمدر فایل‌های PDF تایپ کنیم
همه‌ی توییت‌ها را یک‌باره حذف کنیمهمه‌ی توییت‌ها را یک‌باره حذف کنیم
از اینستاگرام خارج شویماز اینستاگرام خارج شویم
صدای گوشی آیفون را زیاد کنیمصدای گوشی آیفون را زیاد کنیم
به حافظه‌ی کلیپ‌بورد اندروید دسترسی پیدا کنیمبه حافظه‌ی کلیپ‌بورد اندروید دسترسی پیدا کنیم

در مورد ویکی‌هاو

کادر فنی ویکی‌هاو
به‌طور مشارکتی نوشته شده با همکاری:
نویسنده‌ی عضو ویکی‌هاو
این مقاله توسط تیم آموزش‌دیده‌ی ویراستاران و پژوهشگرانی که صحت و جامعیت آن را تأیید کرده‌اند، به‌طور مشارکتی نوشته شده است. تیم مدیریت محتوای ویکی‌هاو با دقت کار ویراستاران را زیر نظر دارد تا اطمینان حاصل شود که تمامی مقالات طبق پژوهش‌های معتبر صحیح هستند و استانداردهای بالای کیفی ما را دارند. این مقاله ۲٬۶۷۶بار مشاهده شده است.
از این صفحه ۲٬۶۷۶بار بازدید شده‌است.

آیا این مقاله کمکتان کرد؟