به‌جای چاپ هر صفحه از سند PDF در یک ورق مجزا، می‌توانی هم‌زمان چند صفحه را در یک ورق چاپ کنی. این روش چاپ N-up نام دارد که “N” نمایانگر تعداد صفحه‌هایی است که می‌خواهی در یک ورق چاپ کنی (مثلا ۲، ۴، ۶ یا بیشتر). به‌عنوان‌مثال چاپ 6-up به این معنی است که می‌خواهی ۶ صفحه از سند PDF مورد‌نظرت را در یک ورق چاپ کنی. چاپ چند صفحه از سند PDF در یک ورق باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ی چاپ و کاهش ضایعات می‌شود.[۱]

روش 1
روش 1 از 3:

چاپ چند صفحه‌ی PDF در یک ورق

 1. 1
  “Print” (چاپ) را انتخاب کن. روی File کلیک کن و از منوی کشویی نمایش داده شده، گزینه‌ی “Print” (چاپ) را انتخاب کن. یک پنجره‌ی جدید نمایش داده می‌شود.
  • کاربران مک می‌توانند از کلید‌های ترکیبی Command P استفاده کنند.
  • کاربران ویندوز می‌توانند از کلید‌های ترکیبی Crtl P استفاده کنند.[۲]
 2. 2
  تنظیمات “Page Scaling” (مقیاس صفحه‌) را تغییر بده. بخش “Page Scaling” (مقیاس صفحه‌) را پیدا کن. منوی کشویی “Page Scaling” (مقیاس صفحه) را باز کن و از داخل آن گزینه‌ی “Multiple pages per sheet” (چند صفحه در هر ورق) را انتخاب کن.
  • در نسخه‌های جدید‌تر برنامه‌ی Adobe Reader، این قسمت “Page Sizing and Handling” (تنظیم و تعیین اندازه‌ی صفحه) نام‌ دارد.[۳]
 3. 3
  تعداد صفحه‌های PDF در هر ورق را انتخاب کن. بعد از انتخاب گزینه‌ی “Multiple pages per sheet” (چند صفحه در هر ورق) بخش جدیدی با عنوان “Pages per sheet” (تعداد صفحه‌ها در هر ورق) در این پنجره ظاهر خواهد شد. برای انتخاب تعداد صفحه‌هایی از PDF که می‌خواهی در یک ورق چاپ شود، از منوی کشویی کنار این عنوان استفاده کن.
  • در نسخه‌های جدید‌تر برنامه می‌توانی عدد دلخواهت را به‌صورت دستی وارد کنی.[۴]
 4. 4
  ترتیب صفحات را مشخص کن. گزینه‌ی“Page Order” (ترتیب صفحه) را پیدا کن و منوی کشویی آن را باز کن. در اینجا ۴ گزینه برای انتخاب داری: Horizontal (افقی)، Horizontal Reversed (افقی معکوس)، Vertical (عمودی) یا Vertical Reversed (عمودی معکوس).
  • در حالت Horizontal (افقی)، صفحه‌ها از سمت چپ به راست در هر ردیف قرار خواهند گرفت.
  • در حالت Horizontal Reversed (افقی معکوس)، صفحه‌ها از سمت راست به چپ در هر ردیف قرار خواهند گرفت.
  • در حالت Vertical (عمودی)، ترتیب قرار گرفتن صفحه‌ها از گوشه‌ی سمت چپ شروع می‌شود. صفحه‌ها از بالا به پایین و در جهت چپ به راست پشت‌سرهم قرار خواهند گرفت.
  • در حالت Vertical Reversed (عمودی معکوس) ترتیب قرار گرفتن صفحه‌ها از گوشه‌ی سمت راست شروع می‌شود و از بالا به پایین و در جهت راست به چپ پشت‌سرهم قرار خواهند گرفت.[۵]
 5. 5
  سند را چاپ کن. برای چاپ سند، روی “Ok” (تایید) کلیک کن. برگه‌ی چاپ شده را از دستگاه پرینتر بردار.
  • برای صرفه‌جویی در کاغذ، سند را به‌صورت دو‌‌طرفه روی برگه‌ چاپ کن.[۶]
روش 2
روش 2 از 3:

چاپ چند نسخه از یک صفحه‌ی PDF در یک ورق

 1. 1
  صفحه‌ی PDF مورد‌نظر را دوبل کن. ویژگی “Organize Pages” (سازماندهی صفحه‌ها) که امکان تکثیر و تنظیم مجدد صفحه‌های PDF را فراهم می‌کند، در نسخه‌ی رایگان برنامه‌ی Adobe Reader موجود نیست. قبل از تبدیل سند به یک فایل PDF، صفحه‌های آن را دوبل کن. برای دوبل کردن صفحه‌ها، از این روش استفاده کن:
  • روی زبانه‌ی “Tools” (ابزار) بزن و بعد گزینه‌ی “Organize Pages (ساماندهی صفحه‌ها) را انتخاب کن.
  • صفحه یا صفحه‌هایی که می‌خواهی کپی کنی را انتخاب کن.
  • در‌حالی‌که تصویر کوچک صفحه‌ را به‌ محل دوم می‌کشی، کلید Crtl یا Command را نگه دار.[۷]
 2. 2
  “Print” (چاپ) را انتخاب کن. برای چاپ چند صفحه‌ی PDF در یک ورق باید تنظیمات چاپ را تغییر بدهی.
  • روی File کلیک کن و “Print” (چاپ) را انتخاب کن.
  • بخش “Page Scaling” (مقیاس صفحه) یا “Page Sizing and Handling” (تنظیم و تعیین اندازه‌ی صفحه) را پیدا کن و گزینه‌ی “Multiple Pages Per Sheet” (چند صفحه در هر ورق) را انتخاب کن.
  • برای انتخاب تعداد صفحه‌هایی که می‌خواهی در یک ورق چاپ کنی، از منوی کشویی “Pages per sheet” (تعداد صفحه‌ در هر ورق) استفاده کن.[۸]
 3. 3
  ترتیب قرارگرفتن صفحه‌ها را مشخص کن. گزینه‌ی “Page Order” (ترتیب صفحه‌ها) را پیدا کن. در اینجا ۴ حالت برای انتخاب وجود دارد.
  • اگر حالت Horizontal (افقی) را انتخاب کنی، صفحه‌ها به ترتیب از چپ به راست در هر ردیف نمایش داده می‌شوند.
  • اگر حالت Horizontal Reversed (افقی معکوس) را انتخاب کنی، صفحه‌ها به ترتیب از راست به چپ در هر ردیف قرار می‌گیرند.
  • اگر حالت Vertical (عمودی) را انتخاب کنی، صفحه‌ها از گوشه‌ی سمت چپ شروع شده، از بالا به پایین و از چپ به راست قرار می‌گیرند.
  • اگر روی حالت Vertical Reversed (عمودی معکوس) کلیک کنی، صفحه‌ها از گوشه‌ی سمت راست شروع شده، از بالا به پایین و از راست به چپ قرار می‌گیرند.[۹]
 4. 4
  سند را چاپ کن. بعد از انجام تغییرات در بخش تنظیمات، روی “Ok” (تایید) کلیک کن تا سند مورد‌نظرت چاپ شود. برگه‌‌ی چاپ شده را از دستگاه پرینتر بردار.
  • برای صرفه‌جویی در کاغذ، سند را به‌صورت دو‌‌طرفه روی برگه‌ چاپ کن.[۱۰]
روش 3
روش 3 از 3:

چاپ دو‌طرفه

 1. 1
  چاپ دو‌طرفه در ویندوز. چاپ دو‌طرفه این امکان را فراهم می‌کند تا صفحه‌ها را به‌صورت پشت‌و‌رو روی برگه چاپ کنی.
  • روی “File” کلیک کن و از منوی کشویی نمایش داده شده گزینه‌ی “Print” (چاپ) را انتخاب کن.
  • روی دکمه‌ی “Properties” (مشخصات) کلیک کن.
  • ابتدا “Layout” (طرح‌) و بعد “Print on both sides” (چاپ در هر دو طرف) را انتخاب کن.
  • روی “Ok” (تایید) کلیک کن تا سند مورد‌نظرت چاپ شود.[۱۱]
 2. 2
  چاپ دو‌طرفه در مک. چاپ دو طرفه با استفاده از پشت و روی کاغذ باعث صرفه‌جویی در مصرف آن می‌شود.
  • روی “File” کلیک کن و بعد “Print (چاپ) را انتخاب کن.
  • در کنار گزینه‌ی “Printer” (چاپگر) با کلیک روی دایره‌ی آبی رنگ، پنجره‌ی چاپ را باز کن.
  • منوی کشویی زیر عنوان “Pages” (صفحه‌ها) را باز کرده و گزینه‌ی “Layout (طرح‌) را انتخاب کن.
  • گزینه‌ی “Two-Sided” (دوطرفه) را پیدا کن و از منوی کشویی گزینه‌ی “Long-Edge (صفحه‌بندی در راستای طول کاغذ) را انتخاب کن.
  • روی “Ok” (تایید) کلیک کن تا سند مورد‌نظرت چاپ شود.[۱۲]
 3. 3
  چاپ دوطرفه در پرینتر یک طرفه. اگر پرینتر تو قابلیت چاپ دوطرفه را ندارد، می‌توانی به‌صورت دستی صفحه‌ها را روی هر دوطرف ورق چاپ کنی.
  • روی “File” کلیک کن و از منوی کشویی گزینه‌ی “Print” (چاپ) را انتخاب کن.
  • گزینه‌ی “Even Pages Only” (فقط صفحه‌های زوج) را از بخش “Subset” (تنظیمات فرعی) انتخاب کن.
  • گزینه‌ی “Reverse Pages” (صفحه‌های معکوس) را انتخاب کن.
  • روی “Ok” (تایید) کلیک کن تا سند مورد‌نظرت چاپ شود.
  • کاغذ‌ها را از دستگاه پرینتر خارج کن. اگر تعداد صفحه‌هایی که باید چاپ شوند فرد است، یک ورق سفید اضافه کن.
  • دسته‌ی کاغذ را در داخل سینی پرینتر قرار بده. صفحه‌های زوج باید به‌سمت زیر قرار گرفته و روی صفحه به‌سمت پرینتر باشد.
  • به ترتیب File بعد > Print (چاپ) > Subset (زیرمجموعه) > Odd Pages Only (فقط صفحه‌های فرد) > Reverse Pages (صفحه‌های معکوس > Ok (تایید) را انتخاب کن.[۱۳]

مقالات مرتبط ویکی‌هاو

با استفاده از عکس به‌راحتی شخصی را جستجو و پیدا کنیمبا استفاده از عکس به‌راحتی شخصی را جستجو و پیدا کنیم
از اینستاگرام موزیک دانلود کنیمدانلود آهنگ از اینستاگرام
افراد را وادار کنیم به پیام ما جواب دهندافراد را وادار کنیم به پیام ما جواب دهند
در فایل‌های PDF تایپ کنیمدر فایل‌های PDF تایپ کنیم
همه‌ی توییت‌ها را یک‌باره حذف کنیمهمه‌ی توییت‌ها را یک‌باره حذف کنیم
به فایل‌های PDF عکس اضافه کنیمبه فایل‌های PDF عکس اضافه کنیم
به حافظه‌ی کلیپ‌بورد اندروید دسترسی پیدا کنیمبه حافظه‌ی کلیپ‌بورد اندروید دسترسی پیدا کنیم
به صورت خصوصی تماس بگیریمبه صورت خصوصی تماس بگیریم
ایمیل های قدیمی را در Gmail‌ پیدا کنیمایمیل های قدیمی را در Gmail‌ پیدا کنیم
در اینستاگرام روی عکس‌ها آهنگ بگذاریمدر اینستاگرام روی عکس‌ها آهنگ بگذاریم
صدای گوشی آیفون را زیاد کنیمصدای گوشی آیفون را زیاد کنیم
پس‌زمینه‌ی تصاویر را با Paint حذف کنیمپس‌زمینه‌ی تصاویر را با Paint حذف کنیم
شماره‌ تلفن را در فیسبوک جستجو کنیمشماره‌ تلفن را در فیسبوک جستجو کنیم
فایل‌های EXE را باز کنیمفایل‌های EXE را باز کنیم

در مورد ویکی‌هاو

کادر فنی ویکی‌هاو
به‌طور مشارکتی نوشته شده با همکاری:
نویسنده‌ی عضو ویکی‌هاو
این مقاله توسط تیم آموزش‌دیده‌ی ویراستاران و پژوهشگرانی که صحت و جامعیت آن را تأیید کرده‌اند، به‌طور مشارکتی نوشته شده است. تیم مدیریت محتوای ویکی‌هاو با دقت کار ویراستاران را زیر نظر دارد تا اطمینان حاصل شود که تمامی مقالات طبق پژوهش‌های معتبر صحیح هستند و استانداردهای بالای کیفی ما را دارند. این مقاله ۶٬۴۷۹بار مشاهده شده است.
از این صفحه ۶٬۴۷۹بار بازدید شده‌است.

آیا این مقاله کمکتان کرد؟