می‌توانی طول یک خط عمودی یا افقی را روی یک صفحه‌ی مختصات به‌سادگی و با شمارش مختصات اندازه‌گیری کنی؛ اما اندازه‌گیری طول یک خط مورب پیچیده‌تر است. برای پیدا‌کردن طول خط مورب می‌توانی از فرمول فاصله استفاده کنی. این فرمول اساساً همان قضیه‌ی فیثاغورث است که باید پاره‌خط داده‌شده را به‌عنوان وتر یک مثلث قائم‌الزاویه در نظر بگیری.[۱] با استفاده از یک فرمول هندسی نسبتاً ساده، می‌توانی به‌راحتی اندازه‌ی خط‌وط را روی محور مختصات محاسبه کنی.

بخش 1
بخش 1 از 2:

فرمول

 1. 1
  فرمول محاسبه‌ی فاصله را بنویس. فرمول فاصله به‌صورت است که در آن برابر با فاصله‌ی خط ،‌ ، مختصات نقطه‌ی شروع پاره‌خط و ، مختصات نقطه‌ی انتهایی پاره‌خط است.[۲]
 2. 2
  مختصات نقاط پاره‌خط را پیدا کن. ممکن است این اعداد در مساله داده‌شده باشد، در غیر این صورت باید مختصات نقاط را در امتداد محور x-ها و y-ها پیدا کنی.[۳]
  • محور x-ها همان محور افقی و محور y-ها، محور عمودی است.
  • مختصات نقاط به‌صورت نوشته می‌شود.
  • برای مثال ممکن است مختصات نقاط یک پاره‌خط به‌صورت (۱, ۲) در یک سمت و (۴, ۶) در سمت دیگر باشد.
 3. 3
  مختصات نقاط را در فرمول فاصله قرار بده. مراقب باش مقادیر را درست جایگزین متغیر‌ها کنی. مقدار ها باید در پرانتز اول و مقدار ها در پرانتز دوم قرار بگیرد.[۴]
  • برای مثال،‌ وقتی نقاط (۱, ۲) و (۴, ۶) را در فرمول قرار می‌دهی، فرمول به‌ این صورت خواهد شد:‌
بخش 2
بخش 2 از 2:

محاسبه‌ی فاصله

 1. 1
  تفریق داخل پرانتز‌ها را انجام بده. با‌توجه‌به ترتیب انجام عملیات‌ ریاضی، اول باید محاسبات داخل پرانتز‌ها را انجام بدهی.[۵]
  • برای مثال:‌

 2. 2
  مقادیر داخل پرانتز‌ها را به توان برسان. با‌توجه‌به ترتیب انجام عملیات‌ ریاضی باید بعد از انجام محاسبات داخل پرانتز، اعداد را به توان‌ دو برسانی.[۶]
  • برای مثال:‌

 3. 3
  اعداد زیر رادیکال را با‌هم جمع کن. برای انجام این محاسبه، اعداد را با روش جمع اعداد حسابی با یکدیگر جمع کن.
  • برای مثال:

 4. 4
  مقدار را محاسبه کن. برای محاسبه‌ی جواب نهایی باید ریشه‌ی دوم عدد به‌دست‌آمده از جمع مقادیر زیر رادیکال را پیدا کنی.
  • با‌توجه‌به اینکه ریشه‌ی دوم یک عدد را محاسبه می‌کنی، شاید مجبور شوی جواب به‌دست‌آمده را گرد کنی.
  • با‌توجه‌به اینکه در حال انجام محاسبه روی صفحه‌ی مختصات هستی، جواب در قالب یک “واحد” عمومی خواهد بود و نه بر‌حسب سانتی‌متر، متر یا هر واحد دیگری.
  • برای مثال:‌

   واحد.

نکات

 • این فرمول را با فرمول‌های دیگری مثل فرمول نقطه‌ی میانی،‌ شیب یا معادله‌ی خط اشتباه نگیر.
 • هنگام حل مسئله،‌ ترتیب انجام عملیات ریاضی را درنظر بگیر. ابتدا تفریق کن، سپس مربع اختلاف اعداد را محاسبه کن،‌ سپس جمع کن و در نهایت ریشه‌ی دوم عدد زیر رادیکال را محاسبه کن.

مقالات مرتبط ویکی‌هاو

میلی‌ لیتر (mL) را به گرم (g) تبدیل کنیممیلی‌ لیتر (mL) را به گرم (g) تبدیل کنیم
متر مربع را حساب کنیممتر مربع را حساب کنیم
تخفیف را محاسبه کنیمتخفیف را محاسبه کنیم
حجم را بر مبنای لیتر محاسبه کنیمحجم را بر مبنای لیتر محاسبه کنیم
به سوال حالت چطور است، جواب بدهیمبه سوال حالت چطور است، جواب بدهیم
قطر یک دایره را محاسبه کنیمقطر یک دایره را محاسبه کنیم
ایمیل های قدیمی را در Gmail‌ پیدا کنیمایمیل های قدیمی را در Gmail‌ پیدا کنیم
برچسب بسازیم
کیلووات ساعت را محاسبه کنیمکیلووات ساعت را محاسبه کنیم
مرکز یک دایره را پیدا کنیممرکز یک دایره را پیدا کنیم
درباره خودمان بنویسیمدرباره خودمان بنویسیم
گرم را به مول تبدیل کنیمگرم را به مول تبدیل کنیم
شیب یک خط را محاسبه کنیمشیب یک خط را محاسبه کنیم
رادیان را به درجه تبدیل کنیمرادیان را به درجه تبدیل کنیم

در مورد ویکی‌هاو

کادر فنی ویکی‌هاو
به‌طور مشارکتی نوشته شده با همکاری:
نویسنده‌ی عضو ویکی‌هاو
این مقاله توسط تیم آموزش‌دیده‌ی ویراستاران و پژوهشگرانی که صحت و جامعیت آن را تأیید کرده‌اند، به‌طور مشارکتی نوشته شده است. تیم مدیریت محتوای ویکی‌هاو با دقت کار ویراستاران را زیر نظر دارد تا اطمینان حاصل شود که تمامی مقالات طبق پژوهش‌های معتبر صحیح هستند و استانداردهای بالای کیفی ما را دارند. این مقاله ۱٬۳۵۳بار مشاهده شده است.
از این صفحه ۱٬۳۵۳بار بازدید شده‌است.

آیا این مقاله کمکتان کرد؟